Blog Image

Brandscape no name

Loop 1 – 5

brandscape no name Posted on Tue, August 30, 2011 11:34

The installation Brandscape no name use cycles and looping of images and objects to explore how places are represented. What do we really imagine what is shown up specifically for a place and how does it affect us when a place is branded through our activities?

I installationen Brandscape no name används repetitioner och loopning av
bilder och objektför att undersöka hur platser representeras. Hur uppfattar
vi egentligen det som visas fram som specifikt för en plats och hur
påverkar det oss då en plats marknadsförs genom våra aktiviteter?Loop 1

brandscape no name Posted on Tue, August 30, 2011 11:33Loop 2

brandscape no name Posted on Tue, August 30, 2011 11:31Loop 3

brandscape no name Posted on Tue, August 30, 2011 11:28
Loop 4

brandscape no name Posted on Tue, August 30, 2011 11:26

Loop 5

brandscape no name Posted on Tue, August 30, 2011 11:19

Place Marketing 1 – distinguishedO asks for souvenirs in a tourist office. The staff responded that it no longer sells ‘typical souvenirs’.

They show a booth with locally produced ceramics and locally manufactured medical devices.

Place Marketing 2 – enlargement

The
city P has submitted an application to be representative of the culture
over five years in a larger geographical and political entity in which
they belongs to. M reads the official application when she is within
the requesting city limits. The application focuses mainly on creating
affinities in relation to the larger geographical and political
belongings. To create this representative of the culture would commit
the city to all residents in finding their independence through various
activities in the the geographical area covered by the application.

On
page 29, she realizes that the insects are not included in the
application. M trying to talk to a fly crawling on the bench where she
sits, but get no response. M see some people going around at the
education center not far from the bench and feel observed. Maybe some
think that she tries to find her independence by sitting and reading on
this particular bench? M no longer want to remain in the city.

Then she, after an hours journey is back home she realizes that she did
not have traveled from the geographical area covered by the
application. On page 30, she reads that the application is not only
include the city of P, but a larger area which includes over one
million inhabitants. The area suddenly no longer defined as urban and
rural areas, but is referred to as an urban continuum.

In January 2009 Annelie Nilsson

Platsmarknadsföring 1 – avskiljning

O
frågar efter souvenirer på en turistbyrå. Personalen svarar att man
inte längre säljer ’typiska souvenirer’. De visar en monter med lokalt
drejad keramik och lokalt producerade medicinsktekniska produkter.

Platsmarknadsföring 2 – utvidgning

Staden
P har ansökt om att få vara representant för kultur under fem år i en
större geografisk och politisk sammanslutning som de ingår i. M läser
den offentliga ansökan då hon befinner sig inom den ansökande stadens
gränser. Ansökan handlar framförallt om att skapa tillhörighet i
relation till den större geografiska och politiska sammanslutningen.
För att skapa denna tillhörighet vill man engagera stadens alla
invånare i att hitta sitt oberoende genom olika aktiviteter under de
fem år som representantskapet sträcker sig.


sidan 29 inser hon att insekter inte är inkluderade i ansökan. M
försöker prata med en fluga som kryper på bänken där hon sitter, men
får inget svar. M ser på dem som går omkring vid utbildningscentret
inte långt från bänken och känner sig iakttagen. Kanske någon tror att
hon försöker hitta sitt oberoende genom att sitta och läsa på just
denna bänk? M vill inte längre vara kvar i staden.

Då hon efter en timmes resa är hemma igen inser hon att hon inte alls
har rest ifrån det geografiska område som ansökan gäller. På sidan 30
läser hon nämligen att ansökan inte enbart gäller staden P utan ett
större område vilket innefattar över en miljon invånare. Området
definieras plötsligt inte längre som stad och landsbygd utan benämns
som en urban sammanhängande enhet.

Januari 2009
Annelie Nilsson